U avanturi zvanoj brendiranje sebe na LinkedIn-u, uvek morate da imate na umu da va? profil nije va? online CV – ve? realno va?a online reputacija. Kad to “prebacimo” u svojoj glavi tad mo?emo i da krenemo u li?no pozicioniranje i oja?avanje na?eg li?nog brenda na najve?oj dru?tvenom mre?i profesionalaca.

Li?ni brending na LinkedIn-u podrazumeva proces identifikovanja, gra?enja i ja?anja na?e online i offline reputacije. Va? glavni cilj bi trebao da bude pronala?enje i uskla?ivanje va?e profesionalne karijere tj. onoga ?ime se bavite sa stra??u, ljubavi i u?ivanjem ka tom va?em profesionalnom pozivu. On bi trebao da predstavlja va?e nadahnu?e i inspiraciju. Zatim, treba da obratite pa?nju na proces pronala?enja, pisanja i deljenja sadr?aja relevantnog va?im konekcijama i zajednici okupljenoj oko sli?nih profesionalnih interesovanja. Treba ekperimentisati sa razli?itim temama i tipovima sadr?aja. Merite efekte koje izazivate razli?itim kontentom i posle odlu?ite ?ta bolje prolazi kod va?e ciljane publike.

Dolazimo do toga da na LinkedIn-u treba konstantno da kreirate ne?to novo u kontekstu li?nog brendinga. Nemojte previ?e razmi?ljati, samo uradite to. Verovatno ?ete imati odre?enu dozu zabrinutosti i sumnje kako ?e odre?eni sadr?aj pro?i, kakva ?e biti reakcija publike. Ali dr?ite se svog plana i istrajte u tome. Definitivno je svaki po?etak te?ak, gradimo se i u?imo celog ?ivota. Zbog toga sam se ovoj temi i raznim aspektima upotrebe LinkedIn-a za razvoj li?nog brendinga, detaljno posvetio u lekcijima online Kursa digitalnog marketinga – Professional level.

Ne smemo da propustimo i povezivanje sa ljudima koji su u na?oj industriji, u na?oj ni?i. LinkedIn nije kao Facebook i potpuno je normalno da se uvezujemo i sa ljudima koje li?no ne poznajemo, nisu nam prijatelji. ?to vi?e relevantnih konekcija imate ve?a je verovatno?a da ?e se sadr?aj koji plasirate servirati i deliti me?u profesionalcima koji se direktno ti?u va?e profesionalne karijere pa samim tim i va?eg profesionalnog brendinga.

Od ?ega krenuti?

Svrha LinkedIn profila i jeste da poka?emo ljudima koliko smo jedinstveni i koliko smo mi jedna vredna i korisna individua. LinkedIn ima sekcije gde mo?ete da ozna?ite i da posebno defini?ete ono ekstra ?to ste uradili, ono po ?emu se isti?ete u odnosu na druge. I te neke specijalne stvari koje ste uradili mogu da stanu ispred ostalih ljudi u va?oj industriji i ispred ostalih mena?era. Postoji na svakom profilu posebna stavka, posebna lista iskustava i odre?enih skilova, odre?enih znanja. I vrlo je bitno da su dobro definisane, zato ?to treba da doka?ete da ste vi kao individua stvarno kompletirani. Da su svi ti projekti koji stoje ispred vas i realizovani. Samim tim, ljudima treba da zna?i i imaju dodatnu vrednost ako vas upoznaju bolje.

Bitna stvar je da ljudima poka?ete da ste i pravi timski igra? i da iza svega toga ?to vi gradite u va?oj karijeri, stoji i tim.

Budite precizni u ?lancima. Koristite specifi?ne primere statistike. Kada objavite sadr?aj, treba da se bavite i va?om mre?om, konekcijama, da ga podelite i pro?irite re? o njemu, ?to na LinkedIn-u ?to na ostalim dru?tvenim mre?ama. Naravno, ukoliko postoje neke LinkedIn grupe, koje su vezane za va?u tematiku, objavite i tamo.

Upornost se isplati

Tehnologija, a samim tim i LinkedIn, je fundamentalno promenila na?in na koji komuniciramo, na koji gradimo sebe u profesionalnoj zajednici. Kao ?to sam i u nekom od prethodnih blog postova rekao, sve zavisi od nas samih. Na internetu su nam startne pozicije iste. Razlike kre?u da se uo?avaju posle odre?enog vremena kad se vidi koliko je ko posve?en sebi i sopstvenom online etabliranju.

Na LinkedIn-u ne mo?ete biti od danas do sutra. Morate da budete konstantno tu, da neprestano gradite svoj uticaj. Opet, ukoliko u nekom momentu prestanete da pi?ete ili manje pi?ete svi parametri i sva gledanost va?ih objava pa??e strmoglavo. Treba da budete uporni i posve?eni, fokusirani na cilj. Znamo da se brend gradi na poverenju, inovativnosti, kreativnosti, saradnji i inspiraciji. Takvi treba da budete i vi.

Ukoliko ?elite da iz prve ruke u?ite o li?nom brendingu na najve?oj mre?i profesionalaca, ?ekam vas na Homepage akademiji.