Kada pri?amo o digitalnom marketingu, landing stranice su samostalne stranice kreirane za marketin?ke kampanje.

Landing stranica predstavlja mesto gde posetilac ?sle?e” (eng. land) nakon ?to je kliknuo na ponu?eni link. To mo?e biti Google AdWords oglas, Facebook link share, link u email-u, rezultat na stranici pretrage, ili ne?to sli?no. Kao takva, landing stranica je integralni deo digitalnog putovanja potro?a?a (eng. customer journey). ?tavi?e, on je jedan od najva?nijih komponenti aktivnosti kao ?to su reklamne kampanje. U okviru kampanja ?iji je cilj generisanje lead-ova, istra?ivanja pokazuju da kompanije koje imaju vi?e od 15 landing stranica uspevaju da prikupe 50% vi?e lead-ova od kompanija koje imaju samo 10 takvih stranica. Tako?e, procene su da prose?na stopa konverzije na landing stranicama iznosi izme?u 1% i 3%.

Glavni trik efikasnosti landing stranica je u tome ?to su one dizajnirane sa jasnim ciljem — konverzija.?

Kako bi se to postiglo, landing stranica uvek uklju?uje nekoliko va?nih elemenata. Kao prvo, tu je glavna poruka koja obave?tava kupca ?ta mo?e da dobije (isticanje vrednosti ponude). Drugo, stranica obuhvata korisne informacije o proizvodu ili usluzi koja se nudi.?Pored ovih komponenti, web dizajn je izuzetno bitan aspekt prezentacije. Osnovno pravilo je da on treba da bude u skladu sa va?om ponudom, kao i ciljnom grupom. U tom smislu, dizajn je vizuelna slika i prilika va?eg brenda.?Slede?i element je tehni?ki performans stranica. On se odnosi na brzinu kojom se stranica u?itava, njen mobile-friendliness, kao i SEO. Mobilna optimizacija je od presudne va?nosti s obzirom na to da broj pretra?ivanja na mobilnim ure?ajima prevazilazi pretra?ivanja na ku?nim ra?unarima.??to se ti?e SEO aktivnosti, one doprinose ve?oj vidjivosti pojedina?nih stranica i celokupnog sajta. Postoji mno?tvo proverenih taktika koje doprinose tome da vas Google algoritmi br?e i bolje rangiraju. Kona?no, imamo poziv na akciju (CTA) kao srce landing stranice. Ovaj poziv ima za svrhu da uti?e na pona?anje korisnika i podstakne ih na specifi?nu akciju. CTA mo?e, recimo, ?nagovoriti” ljude da se prijave na va? newsletter ili kupe najnoviji proizvod. U idealnom slu?aju, korisnik mo?e odmah da uvidi prirodu poziva i lako inicira konverziju jednim klikom.

U tom smislu, landing stranice se razlikuju od ostalih web stranica, koje obi?no imaju pregr?t razli?itih ciljeva. No, da biste u potpunosti razumeli razliku izme?u landing stranica i ostalih elemenata na va?oj web prezentaciji, poput po?etne stranice, va?no je razmotriti razlike izme?u organskog pretra?ivanja i pla?enog pretra?ivanja.

Landing stranice: Organic Search vs. Paid Search Traffic

Na samom po?etku treba odgovoriti na jednostavno pitanje: ??ta je landing stranica?” Ovaj termin u osnovi ozna?ava posebno dizajniranu stranicu u okviru va?eg web sajta.?

Kao prvo, landing stranica mo?e biti okosnica PPC (pay per click) kampanja na Google Adwords-u i sli?nim platformama. Drugo, landing stranice se ?esto upotrebljavaju i u polju SEO-a, gde im je svrha da privuku i usmeravaju organski saobra?aj.?

Slika dole prikazuje tipi?nu stranicu rezultata Google pretra?ivanja koju biste mogli videti nakon unosa upita za pretra?ivanje:

google search wireframe

Slika 1: Prikaz stranice rezultata Google pretra?ivanja

Postoje ?etiri glavna podru?ja na koja treba obratiti pa?nju:

  1. Pla?eni rezultati pretra?ivanja: Google AdWords
  2. Pla?eni rezultati pretra?ivanja: Google Shopping oglasi
  3. Google istaknuti snippet (Featured Snippet)
  4. Organski rezultati pretra?ivanja

Organski rezultati pretra?ivanja (#4) pri dnu su linkovi ka va?oj web stranici koje je Google odabrao za prikazivanje na upit koji je dat pretra?iva?u. Oni su razlog za?to je uop?te mogu?e prona?i va?e web mesto preko internet pretra?iva?a. Tu se ve? susre?emo sa SEO aktivnostima koje doprinose boljem pozicioniranju web stranice na pretra?iva?u. O tome ne?to vi?e kasnije, a za sada valja uvideti da landing stranica mo?e, tako?e, da bude spona koja vodi do drugih stranica na va?em sajtu.?

Rezultati pla?enog pretra?ivanja (#1 i #2) razlikuju se od organskih rezultata. Za pla?eno ogla?avanje mo?ete odabrati i platiti ta?no mesto gde link vodi va?e korisnike. Mo?ete ih poslati na po?etnu stranicu va?e web stranice ili na neku drugu preferiranu opciju— samostalnu landing stranicu kreiranu posebno za tu oglasnu kampanju. I zaista, samostalne stranice ?esto pospe?uju uspeh pay-per-click (PPC) kampanja preko servisa kao ?to su Google AdWords. One vode ka smanjenju tro?kova akvizicije potencijalnog kupca ili prodaje, kao i egzekuciji kampanja u celini.

To je naravno sve pod pretpostavkom da su dobro uklopljene u prodajni levak (sales funnel).

?to se ti?e istaknutog snippet-a (#3), on predstavlja sa?etak odgovora na upit internet korisnika. Ovaj element zauzima istaknuto, jasno vidljivo mesto u SERP. Zbog toga, on je izuzetno va?an alat u SEO arsenalu.?

Razlika izme?u po?etne (homepage) i odredi?ne ??stranice (landing stranice)

Mnogi ljudi me?aju pojam po?etne i odredi?ne stranice. Kako bismo otklonili zabunu,? pogledajmo slede?i dijagram, koji prikazuje dva primera homepage-a i landing stranice.?

landing page

Slika 2: Po?etna vs landing stranica

Elementi obele?eni zelenom bojom koja se nalaze na ova dva dijagrama predstavljaju linkove na stranici. Kao ?to vidite, homepage (levo) ima 43 linka, a landing stranica (desno) samo 1 link. To je velika razlika koja je zapravo sasvim uobi?ajena.?

Naime, istra?ivanja preko Unbouce Landing Page Analyzer-a su pokazala da manji broj linkova? na landing stranici pove?ava stopu konverzije kada je u pitanju pla?eno ogla?avanje. Razlog je jednostavan: nema nepotrebnog odvra?anja pa?nje kupaca.?

Zbog toga marketing stru?njaci koji vr?e pla?eno ogla?avanje uvek naprave posebnu landing stranicu za svaku kampanju, i koriste je kao odredi?te svojih oglasa.

Optimizacija za maksimalne rezultate?

Optimizacija je najva?niji zadatak sa kojim treba da se uhvatite u ko?tac.?Aktivnosti se ovde vrte oko istra?ivanja tr?i?ta, ciljanja odgovaraju?e publike, i testiranja stranice. Kada je u pitanju ovo poslednje, A/B testiranje mo?e vam pomo?i da izaberete najbolju verziju stranice od nekoliko prototipova.?Sa druge strane, bez optimizacije, va?e stranice ne?e nikada donositi maksimalne rezultate. Da unapredite ovaj aspekt strategije, oslanjajte se na principe dobrog web dizajna i white hat SEO-a. Uvek ?uradite doma?i“: znajte koga ?elite da dosegnete i koje klju?ne re?i poma?u u tom cilju.

Nadalje, zapamtite da je jednostavnost sr? onog ?to landing stranice ?ini najboljim oru?em za pove?anje stope konverzije. Nasuprot tome, vizuelna buka, komplikovan dizajn, i zbunjuju?e opcije su glavni neprijatelji ovog procesa.??

Dakle, usvojite geslo ?vi?e je manje“? kao zvezdu vodilju.?Na primer, nemojte da prikazujete pregr?t linkova i informacija odmah i dr?ite se samo onog najva?nijeg. Istaknite primamljivu ponudu i upoznajte potro?a?e sa va?im value proposition-om. Odolite porivu da agresivno prodajete stvari.?Prvo morate na?initi dobar utisak i dobiti poverenje. Stoga, po?tujte vreme potro?a?a i pre?ite na poentu odmah. Na kraju, investirajte u kvalitetan sadr?aj.

Razli?ite vrste landing stranica

Postoje dve osnovne strukturne vrste landing stranica.

  • Lead Generation landing stranice koriste web formulare umesto klasi?nog poziva na akciju, u svrhu prikupljanja li?nih podataka poput imena i adrese e-po?te. Ovo je glavna vrsta landing stranica koja se koristi u B2B marketingu. Pri planiranju samih kampanja, dobro je napraviti posebnu landing stranicu za svaku kampanju koju sprovodite. Tako?e, budite spremni da ponudite ne?to zauzvrat, poput besplatnog sadr?aja (webinars, e-books, popuste).
  • Click-Through landing stranice se obi?no koriste za e-trgovinu (e-commerce) i odlikuju se veoma jednostavnim pozivom na akciju— obi?no je to dugme na veoma vidjivom mestu. Ono poziva posetioce da naprave kupovinu odgovaraju?eg proizvoda ili se prijave za uslugu. Kako bi proizvele ?eljeni efekat, va?e ponude bi trebalo da dolaze uz korisne informacije i kvalitetne propratne slike.

landing page

Slika 3: Lead generation vs Click-through landing stranica

Zaklju?ak

Nadam se da smo vam do sada ponudili jasan odgovor na pitanje: ??ta je landing stranica?”

No, smatramo da nije zgoreg ponoviti glavne ta?ke i utvrditi gradivo.?Landing stranice su veoma mo?an i precizan alat za oja?avanje va?eg internet prisustva. Mogu vam pomo?i u sprovo?enju ?itave lepeze digitalnih strategija, od organske pretrage do pla?enog ogla?avanja.?Dobro optimizovane i svrsishodne landing stranice prikupljaju lead-ove i podsti?u konverziju. To je samo deo njihovih mogu?nosti i funkcija koje dovode do poslovnog uspeha. Uzev?i njihovu raznolikost i efikasnost u obzir, jasno je da su svakom modernom biznisu neophodne efikasne landing stranice.?

Jedini izazov je u tome da landing stranica mora biti upotrebljena na pravi na?in. Drugim re?ima, optimizacija za konverzije je put ka oboga?ivanju digitalnog marketinga.?

Zadatak koji se nalazi pred vama je jasan. Dizajnirajte stranice sa jasnom svrhom i dobro ih uklopite u ?iru sliku— va? celokupni web sajt. Postarajte se da posetioci odmah uvide vrednost va?eg brenda, usluga, i proizvoda. Ako vam treba podr?ka u tome, kontaktirajte nas.

Zoran ?ivkovi?