Digitalnim marketingom po?ela sam da se bavim pre nego ?to sam se zaposlila u agenciji. U?ila sam putem blogova, vebinara i kurseva – stranih, jer u to vreme doma?ih nije bilo mnogo. Tako sam upoznala email marketing i shvatila koliko je newsletter zapravo mo?an marketin?ki alat. Kada sam po?ela da ga primenjujem u praksi i koristim u kampanjama, vi?e me niko nije mogao ubediti da je u pitanju prevazi?en kanal komunikacije koji ne daje rezultate. Me?utim, ?to sam se vi?e sretala sa doma?im klijentima i projektima, bivala sam sve vi?e iznena?ena ?injenicom da se email marketing veoma malo koristi i da je potpuno nepravedno zapostavljen kanal komunikacije. Od tada sam u stalnoj misiji da gde god imam priliku, promovi?em email marketing i uklju?ujem ga u projekte kada god je to mogu?e i adekvatno. A adekvatno je u mnogo slu?ajeva.

Pravda za newsletter

Prvi marketin?ki mejl, poslat je 1978. godine, 20 godina pre nego ?to je ve?ina Amerikanaca dobila svoju prvu mejl adresu. Primilo ga je 400 korisnika i zaradio je neverovatnih 13 miliona dolara! Cilj Gerija Tuerka, marketing menad?era koji je taj mejl poslao, bio je da do?e do ?to ve?eg broja ljudi i da ti ljudi ?uju za novi proizvod. Zvu?i poznato? Upravo tako. I danas je mnogima od nas koji se bavimo marketingom cilj da do?emo do ?to ve?eg broja ljudi i obavestimo ih o svom proizvodu. Email marketing je jo? uvek odli?an na?in da to postignemo. I posle ovoliko godina, on je jedan od najefikasnijih vidova marketinga.?

Za?to je onda slanje newsletter-a put kojim se re?e ide?

Delimi?no su krivi i trendovi, ali i na?a sklonost da alate koristimo po automatizmu. Sada se dru?tvene mre?e smatraju obaveznim elementima svake kampanje, pa im dodamo Google promociju, influensere, spojimo sve to sa nekim event-om i smatramo da je dovoljno. Ponekad jeste, ali gotovo da ne postoji situacija u kojoj email marketing nema svoju ulogu.?

Zbog toga naginjem i ka zaklju?ku da se ovim putem re?e ide jer nam nije dovoljno poznat. Nismo svesni kolika je mo? email marketinga, ne znamo gde se on sve mo?e primeniti i na koji na?in, pa se okre?emo terenima koji su nam poznatiji i provereno daju rezultate. Ovo potvr?uju i kandidati koje sre?em na razgovorima za posao. Svi imaju iskustva sa dru?tvenim mre?ama, dok su re?i oni koji su imali iskustva sa kreiranjem newsletter-a. Upravo ta znanja i iskustva mogu napraviti razliku, jer ukoliko ?elite da se bavite digitalnim marketingom za svoj biznis ili za klijenta, bi?e vam potrebna znanja ?ira od vo?enja naloga na dru?tvenim mre?ama. Ukoliko nau?ite da koristite potencijal email marketinga, ali i svih ostalih online kanala komunikacije, to ?e biti veliki plus i za budu?eg poslodavca ili klijenta, ali i za va? biznis ukoliko radite marketing za sebe.?

Druga situacija je da smo probali sa slanjem newsletter-a, ali nismo zadovoljni rezultatima. Potpuno odgovorno tvrdim da ako ste radili email marketing i niste imali rezultate, ne?to niste radili kako treba.?

Va?no je razumeti da je email marketing oblik direktnog marketinga, odnosno da je to prilika da se publici obratimo direktnije u okru?enju koje je mnogo prisnije od dru?tvenih mre?a. Neko vam je ostavio svoju mejl adresu, pustio vas da mu se direktno obratite, da mu svoju poruku po?aljete u inboks i ako to uradite na dobar na?in, napravi?ete veliki korak ka izgradnji odnosa sa onim ko mejl ?ita.?

Da? jedan, dobije? 43 – malo li je??

Statistike ka?u da danas mejlove ima i ?ita 4 milijarde korisnika u svetu. Prema podacima Digital marketing asocijacije u Americi, na jedan potro?en dolar, email generi?e 43 dolara. Da, dobro ste pro?itali, na jedan dolar, 43 dolara. Zatim, 49% ispitanika ?eli da prima newsletter od brendova koje voli i – da razbijemo mit da mladi ne otvaraju mejlove – 73% milenijalaca koristi mejl kao deo svakodnevne komunikacije.
Sve ovo je dovoljno da shvatimo da je email marketing i dalje? jedan od najdragocenijih i najmo?nijih kanala komunikacije. Zapravo, sa sna?nim i kvalitetnim sadr?ajem, strate?kim pristupom i planiranim aktivnostima, email marketing je mo?niji nego ikada!

Kao i svaki drugi kanal komunikacije i email marketing ima svoje prednosti, ali i izazove. Najpre bi trebalo generisati kvalitetnu bazu korisnika, pa se pobrinuti za to da open rate (procenat otvorenih mejlova) bude visok, ?to dobrim delom zavisi od naslova mejla, potom bi trebalo kreirati takav sadr?aj da se primalac mejla za njega zainteresuje i klikne na linkove, ali i da ostane na listi i ne odjavi se posle svega par primljenih mejlova. Zvu?i te?ko, ali zapravo je dovoljno da dobro poznajete svoju publiku i da njene potrebe stavite u prvi plan. Da kvalitetnim sadr?ajem opravdate poverenje koje vam je neko ukazao ostavljanjem mejla. Niko vam mejl ne ostavlja da biste mu slali sadr?aje koji su jednoli?ni, dosadni i nemaju vrednost. Ili identi?ne sadr?aje koji su ve? na sajtu i na svim ostalim kanalima komunikacije. Na ?ta konkretno mislim – recimo ako ste svuda objavili da je po?eo popust u va?im prodajnim objektima, kroz newsletter pored te informacije, dodajte i informaciju o artiklima koji su na najve?em popustu, ili su najatraktivniji u tom momentu.

Prijavljeni na listu bi trebalo da imaju neki benefit plus u odnosu na one koji se jo? nisu prijavili. Benefit ne mora biti samo dodatni popust, ve? i informacija, besplatan sadr?aj ili neka druga pogodnost, zavisno od toga ?ime se bavite. Va?no je da postoji ta razlika i razlog da se neko prijavi na listu, ali i da na njoj ostane. Ukoliko newsletter ?aljete reda radi sa istim onim informacijama koje korisnik mo?e na?i i na drugim kanalima, nema razloga da otvara mejl ili da ostane prijavljen na mejling listu. Ovo vodi ka zaklju?ku da bi i za email marketing, kao i za svaki drugi kanal, trebalo kreirati strategiju:

  • koji nam je cilj ovog kanala komunikacije,?
  • kako ?emo generisati bazu korisnika,?
  • potom bi se trebalo pozabaviti sadr?ajima za newsletter,?
  • utvrditi dinamiku slanja?
  • i na kraju planirati analize rezultata.

Manje-vi?e jednako kao za svaki kanal. To je ukupno pet koraka koji nam pokazuju kako savladati email marketing i sigurno kora?ati putem kojim se re?e ide, a koji krije veliki potencijal za ostvarenje biznis ciljeva.?

Sve ove korake detaljno prolazimo kroz modul Email marketing u okviru Executive kursa Homepage Akademije.?

Otvori se, Sezame

Rekli smo da je prvi izazov email marketinga generisanje kvalitetne baze, a da odmah potom sledi prepreka koja se zove open rate, odnosno, kada ste generisali bazu korisnika kojima ?ete slati newsletter, na?i ?ete se pred zatvorenim vratima koja stoje izme?u poslatog do otvorenog mejla.

newsletter

Izvor: static.tvtropes.org

Ako newsletter koji ste poslali ostane nepro?itan, sav dotada?nji trud ne vredi mnogo. Sre?om postoje taktike kojima ?ete do?i do prave kombinacije re?i, odnosno do naslova mejla koji je takav da ?e ljudi zaista ?eleti da ga otvore. Ne obe?avam magi?nu formulu, ali evo nekoliko taktika koje preporu?uje HubSpot i koje mo?ete kombinovati i njihove rezultate testirati dok ne prona?ete pravi recept ba? za va?u publiku:

  • Prvi sastojak je FOMO (fear of missing out)? – pshihologija ljudi je takva da se pla?e da ne?to ne propuste i ova osobina je posebno izra?ena kod milenijalaca, pa ukoliko su vam oni publika, probajte da u naslov mejla stavite neki element hitnosti (jo? samo dva dana, va? bonus isti?e i sli?no).?
  • Slede?i adut je radoznalost koja prirodno ljude podsti?e na akciju, u ovom slu?aju na otvaranje mejla. Na primer Naj?itanija knjiga ovog meseca je… (li?no ne bih izdr?ala da ne vidim koja je to knjiga u pitanju).
  • Bolne ta?ke (pain points) su uvek korisne u naslovu mejla. Prepoznajte ?ta publiku spre?ava da ostvari neki od svojih ciljeva. Na primer – budite se umorni, evo re?enja. Ako to ?ita neko ko svako jutro nije ?iv kad zazvoni sat, svakako ?e otvoriti mejl da pogleda kakvo to re?enje nudite za njegov problem.?
  • I evo jo? jedne veoma mo?ne taktike, ne samo za naslov newsletter-a ve? i za ostale sadr?aje. Zove se social proof ili dru?tveni dokaz. Na njemu se temelji i influence marketing. Na primer 3 autfita koja preporu?uje Mara Marda?ijan ili ?ta mame ka?u o prvoj godini, naslovi su koji sadr?e dru?tveni dokaz. Influenser, stru?njak, zajednica ili korisnik svedo?e da je ne?to ?to prodajete dobro i takav dru?tveni dokaz ima ve?u te?inu od onog ?to brendovi sami za sebe govore.?

Isprobavanjem razli?itih taktika i merenjem postignutog, vremenom ?e biti sve lak?e prona?i odgovaraju?u kombinaciju re?i za naslov mejla koji ?e podsta?i korisnike da ga otvore. A kada ga otvore, bolje ?e biti da sadr?aj ispunjava najavu iz naslova, ali o tome nekom drugom prilikom.?

Mo?emo i zajedno

Svaki kanal komunikacije ima svoju ulogu i primenu. Email marketing se naj?e??e spominje u vezi sa marketing automatizacijom i CRM sistemom, a oni opet sa ve?im sistemima, biznisima i ?opovima. Ipak, njegova uloga i potencijal su i bez uvezivanja sa sistemima jako veliki, posebno za manje i srednje biznise, NGO, internu komunikaciju ili pojedina?ne projekte koji su u stalnoj te?nji ka optimizaciji bud?eta i iznala?enju visoko isplativih kanala komunikacije. Neke od primera newsletter-a koji su bili deo uspe?nih kampanja pogledajte ovde.?

Ukoliko ste spremni da o ovoj temi nau?ite vi?e, obogatite spisak svojih ve?tina i znanja i podignete svoju ekspertizu na stepenik vi?e, ?ekamo vas na Homepage Akademiji.?

Ako ste pak u situaciji da standardni kanali komunikacije posustaju, a email marketing jo? niste probali ili niste imali uspeha u tome, javite nam se da zajedno napravimo strategiju i krenemo putem kojim se re?e ide. ??