Ukoliko radite u oblasti digitalnog marketinga, najverovatnije ste imali iskustva u produkciji sadr?aja za razli?ite digitalne kanale komunikacije i znate da postoje neke specifi?nosti i kada su u pitanju kanali komunikacije, ali i kada je u pitanju forma odnosno vrsta sadr?aja. Ve? smo pisali o video produkciji za digital, ali ovde ?emo bli?e da pro?emo kroz sam proces produkcije, uloge u tom procesu i neke uobi?ajene aktivnosti.

Ako se osvrnemo na statistiku, milijardu sati videa se dnevno pogleda na YouTube-u, 1.5x je ve?a verovatno?a da ?e korisnici gledati video sa mobilnog telefona, a skoro milion minuta video sadr?aja ?e prelaziti internet u sekundi, jasno je da treba razmi?ljati o kreiranju video sadr?aja za digital.?

Prvo brief pa sve ostalo

Proces rada na produkciji sadr?aja uobi?ajeno zapo?inje brief-om odnosno zadatkom. Brief je dokument u kojem ?emo navesti detaljne informacije o tome ?ta nam je potrebno i koji nam je cilj. Kada formirate brief, mo?ete to u?initi samostalno ili u saradnji sa agencijom koja ?e vam pomo?i da defini?ete opis i obim posla koji se dogovara. Tako?e, bilo bi dobro da imate definisane rokove i bud?et za produkciju. Brief je, pored pripremnih aktivnosti, najva?niji u planiranju produkcije. Na samom po?etku ?ete mo?i da prenesete koja su va?a o?ekivanja, ciljevi i potrebe, a tim produkcije ?e znati kako da odgovori na brief na najbolji na?in.

Znam da je ve?ini najuzbudljiviji deo procesa samo stvaranje, produkcija sadr?aja ?? Ne ?urite u realizaciju i budite sigurni da vam je sve jasno na samom po?etku projekta. Ukoliko se desi da neke stavke presko?ite, ili podrazumevate, kasnije u procesu mo?e do?i do gre?ke, produ?enja roka, pove?anja tro?kova i bud?eta.

U zavisnosti od projekta i vrste sadr?aja koji producirate, brief ?e se razlikovati. Ono ?to jesu osnovni elementi svakog briefa su:

  • Ime projekta
  • Detalji o brendu, kompaniji, projektu
  • Ciljna grupa
  • Cilj
  • Primeri sadr?aja itd.

Primeri sadr?aja su posebno korisni i kada tek razmi?ljate o produkciji. Sugestija je da pogledate neke postoje?e primere sajtova, postova, fotografija, videa… prona?ete one koji vam se svi?aju i koji vam se ne svi?aju. Posebno ako navedete konkretna obrazlo?enja za?to (u oba slu?aja), primeri ?e zna?iti i timu produkcije.?

Ukoliko niste sigurni odakle da po?nete sa planiranjem produkcije, kako da sastavite brief i koji sadr?aj je najadekvatniji za vas, na online Kursu digitalnog marketinga – Professional level u okviru posebnog modula ,,Digitalna produkcija”, sazna?ete kakve su mogu?nosti i specifi?nosti produkcije, koji su sve koraci u procesu i redosled aktivnosti, kako da formirate timeline i planirate bud?et za produkciju sadr?aja.

Planiranje i zna?aj jasnog cilja

Zavisno od projekta, razlikova?e se i resursi koji su vam potrebni, timovi, rokovi i bud?eti. Ukoliko ste prvo izdvojili vreme da dobro pripremite brief, samo planiranje produkcije ?e biti efikasnije.

Ono ?to vam mo?e dodatno pomo?i u planiranju, jeste to ?to ako imate ve? postavljenu content strategiju i ciljeve, vrlo lako ?ete mo?i da defini?ete cilj za produkciju koju planirate. Mo?da ste ve? u godi?njem marketing planu imali u vidu da ?ete raditi produkciju sadr?aja odnosno ve? imate definisan bud?et. Ukoliko ste uklju?eni u proces dono?enja odluka, nije neophodno da znate sve detalje u vezi sa planiranjem produkcije, ali jeste va?no da razumete proces i imate informacije o tome ?ta on mo?e da uklju?uje.

U slu?aju da planirate produkciju fotografija va?ih zaposlenih, trebalo bi da znate da ?e vam biti potreban ?minker na setu. Ako planirate snimanje videa sa vi?e u?esnika, najverovatnije ?e vam potrebno vi?e od jedne kamere i jednog mikrofona. Tako?e, ne mo?ete zapo?eti produkciju videa bez prethodno odobrenog scenarija ili barem plana snimanja.

Jasna o?ekivanja su va?na, kao i cilj – i sa va?e strane i sa strane tima produkcije. Podelite ?ta je ono ?to se o?ekuje od svake faze u procesu i od svakog ?lana tima, kakav rezultat tra?ite, kakvu komunikaciju o?ekujete. Dogovorite se na po?etku kako ?ete pratiti status produkcije, kada je potrebno ne?to da pogledate i odobrite i sl. Efikasna komunikacija ?e doprineti tome da produkciju uradite u rokovima i okvirima bud?eta koje ste planirali, a ukoliko se svi na projektu slo?e oko zajedni?kog cilja, sam projekat ?e biti uspe?an.

Faze produkcije

Ceo proces produkcije i timeline moraju biti dobro postavljeni jer svaki deo procesa vodi ka narednoj fazi produkcije.?

Na po?etku ste, naravno, u pripremnoj fazi. Tada inicirate projekat, postavljate ciljeve i brief. Nakon toga, radi se na prikupljanju informacija, razradi plana ili scenarija – ulazite u produkciju. U zavisnosti od projekta ?ete potencijalno ve? raditi na na razvoju storyboard-a, kadrova ili kastingu itd. Bilo bi dobro da uradite i procenu rizika tj. da li mo?da postoje nepredvi?ene okolnosti do kojih mo?e do?i. Na kraju ove faze obezbe?uju se potrebna odobrenja i postavljaju se tzv. check liste produkcije.

Prelazimo u fazu produkcije, sada ste do?li do samog kreiranja sadr?aja. Ovde je va?no da su liste spremne, da se zna kakve fotografije ili snimke produciramo, koji su formati potrebni, dakle sve ono ?to nam je potrebno za finalni sadr?aj. U ovoj fazi ?ete raditi na pripremama grafi?kih elemenata za video, snimanju voiceover-a i sl.

Postprodukcija obi?no podrazumeva fazu monta?e, animiranja videa, ili obrade fotografija i tako dalje. U ovom delu procesa, veoma zna?i da budete sigurni da ste na dobrom putu pa tako mo?ete prvo odobriti uzorak, prvi draft ili preview materijala. Feedback bi trebalo da bude precizan i objedinjen, tako da tim produkcije zna konkretno koje izmene su potrebne.?

Nakon finalnog odobrenja, sadr?aj mo?e da se plasira na digitalne kanale. Uradite evaluaciju projekta, ali svakako vodite ra?una o daljem performansu sadr?aja i sakupite lessons learned kako biste vi i svaki slede?i projekat bili efikasniji.

Koji je bud?et za produkciju?

Bud?et zavisi od projekta do projekta. Specifi?nost produkcije sadr?aja za digital jeste u tome da nijedan projekat nije isti, pa tako ni bud?eti, rokovi i resursi.

Na primer, potreban vam je TV spot od 20 sekundi koji bi se snimao na vi?e lokacija ?irom zemlje, sa velikim brojem glumaca. Zaustavi?u se ovde jer je jasno da ovakav projekat zahteva vi?e dana snimanja na terenu i vi?e vremena potrebnog da se uradi kasting glumaca, scenario, sve pripremne aktivnosti.

Mo?da vam je ipak potreban how-to video od 2 minuta kroz koji bi se predstavila upotreba va?eg proizvoda, bez anga?ovanja glumaca ili statista. Ovakav video se mo?e snimiti u okviru jednog dana snimanja na jednoj lokaciji, u studiju. Za razliku od prethodnog primera, ovakav sadr?aj zahteva manje vremena za snimanje, manje resursa i bud?eta.

Na po?etku smo istakli zna?aj briefa. Ukoliko ste u briefu precizni, tim produkcije vrlo dobro mo?e da odgovori i da vam prika?e koje ?e sve stavke biti potrebne za realizaciju projekta, i lak?e ?ete do?i do dogovora i re?enja.

Ovo su samo okviri procesa produkcije sadr?aja za digital, a mnogo detaljnije o ovome pri?amo u okviru online Kursa digitalnog marketinga – Professional level na Homepage akademiji.

Sadr?aji sa svrhom

?esto napominjemo da bi sadr?aji koje plasiramo na digital trebalo da imaju svrhu, da doprinose nekom cilju. Cilj mo?e biti ?irenje svesti o brendu kroz pri?anje pri?e autenti?nim fotografijama kao ?to radimo za brend Nutrino gde kontinuirano radimo na jedinstvenim sadr?ajima prilago?enim ciljnoj grupi. Zajedno mo?emo osmisliti strategiju regionalnog nastupa brenda kao na primeru za Barcaffe Lattiato i sadr?aja koji ?e to pratiti. Strate?ki postavljena komunikacija i osmi?ljeni sadr?aji mogu pokrenuti i ?itave zajednice, kao na primeru kampanje ?ime ti boji? grad?

Ukoliko ve? imate ideju ?ta ?elite od produkcije sadr?aja, ?ekamo vas!

Studio? ??