– ali pod uslovom da imate prave slike.

Uticaj digitalizacije ?ivota na na? mozak je veliki, pa danas ?ovek ima manju postojanost pa?nje od zlatne ribice – oko osam sekundi. Kao rezultat toga, slike odnosno fotografije, postaju va?nije nego ikada, naro?ito na dru?tvenim mre?ama.

Veliki deo ljudskog mozga je fokusiran na vizuelni obradu, ?to omogu?ava ljudima da procesuiraju slike neverovatnom brzinom. Ljudski mozak mo?e identifikovati poznati objekat za samo 100 milisekundi, a brzina obrade vizuelnih informacija je 60.000 puta br?a od obrade tekstualnih sadr?aja. Sve ovo ?ini fotografiju savr?enim na?inom komunikacije u dana?njem vremenu kratke pa?nje.

Na?i digitalni kanali – website-ovi, nalozi na dru?tvenim mre?ama, trebalo bi da sadr?e fotografije visokog kvaliteta koje na konzistentan i efikasan na?in prikazuju na? proizvod ili uslugu. Dobra fotografija mo?e da privu?e pa?nju na?ih kupaca i da ih zainteresuje za ono ?to imamo da im ponudimo. Ali lo?a fotografija mo?e da napravi potpunu katastrofu – da odbije na?e korisnike i da se oni nikada ne zainteresuju za na? proizvod ili uslugu.

?ivimo u doba “kamere u sva?ijem d?epu”. Sa vi?e od 2.5 milijarde telefona sa kamerom u upotrebi, ulazimo u novu eru kreiranja fotografija. Procenjuje se da ?e se samo u ovoj godini napraviti vi?e od 1.4 triliona fotografija, a broj pohranjenih fotografija ?e biti preko 7 triliona. Da li su sve ove fotografije kvalitetne? Naravno da nisu. One ?uvaju uspomene, lepe trenutke, predivne predele ili neke sme?ne momente koje smo do?iveli – potpuno isto kao i pre pojave ovolikog broja kamera / telefona, kada smo fotografije pravili sa tzv. “idiot” fotoaparatima. Da li bismo u tom vremenu iskoristili ba? svaku fotografiju za reklamni flajer na?eg biznisa? Nadam se da ne, po?to ve? zami?ljam neki sofisticirani proizvod ufotkan na neurednom trpezarijskom stolu sa prljavom mu?emom i pepeljarom punom opu?aka.

Kada ka?emo “kvalitetna fotografija” ne mislimo samo na tehni?ke specifikacije fotografije? – svaki bolji telefon je opremljen kamerom koja mo?e da napravi fotografiju u dovoljno visokoj rezoluciji za kori??enje na digitalnim kanalima. Kvalitet fotografije uklju?uje i druge elemente poput kompozicije, boja, kontrasta, senke, fokusa, konteksta itd. koje u velikoj meri uti?u na to kako ?e poruka koju ?aljemo fotografijom biti primljena kod na?e ciljne grupe.

Na?alost, ?esto vi?amo da brendovi na dru?tvenim mre?ama koriste fotografije izuzetno lo?eg kvaliteta, bez ikakve poruke ili storytellinga – ja te fotografije ?esto nazivam “proizvod koji ?eta gradom”, zbog na?ina na koji se kreiraju.

Uop?teno, produkciju za digital defini?emo kao proces kojim se kreativne ideje i aseti pretvaraju u niz digitalnih sadr?aja, kao ?to su razni sadr?aji za dru?tvene mre?e, baneri, newsletteri, websie-ovi, itd.; sa ciljem da se prave poruke isporu?e pravim kanalom, u pravo vreme, pravim korisnicima. Pa je va?no je da se pobrinemo da fotografije koje postavljamo na dru?tvene mre?e ili na? website i komuniciraju ono ?to ?elimo, onima kojima ?elimo.?

Digitalna produkcija je jedan vrlo slo?en proces i zato smo joj posvetili ceo jedan modul u okviru online Kursa digitalnog marketinga – Professional level Homepage akademije, gde mo?ete nau?iti sve o specifi?nostima i mogu?nostima digitalne produkcije, razlici u anga?ovanju agencije i produkcije, kao i planiranju, bud?etiranju i svim neophodnim koracima tokom ovog procesa.

Konzistentnost fotografija na razli?itim kanalima

Konzistentnost, odnosno doslednost povezuje razli?ite komade sadr?aja i omogu?ava da oni funkcioni?u zajedno, tj. budu deo jedne pri?e. Zahvaljuju?i konzistetnosti korisnici ?e odmah shvatiti da su to povezani delovi. Ovo je naro?ito va?no ukoliko koristimo vi?e razli?itih digitalnih kanala. Npr. na? potencijalni kupac je video na? Facebook ad i dopadne mu se ono ?to vidi. Nakon par dana pojavimo mu se na Instagram Story-ju sa oglasom koji ima istu estetiku kao oglas koji je ranije video na Facebook-u. Po?to smo ga opet zainteresovali, svajpuje gore i dolazi na na? website, gde ga do?eka vizuelno dosledan sadr?aj onome ?to ga je zainteresovalo, i navodi ga da dalje istra?uje ono ?to imamo da mu ponudimo.

Dakle, svaki komad sadr?aja koji plasiramo treba da odra?ava sli?nu paletu boja, ton, estetiku, kao i poruke, zato ?to je sve deo na?eg brend identitetu i doprinosi brend image-u, odnosno utisku koji korisnici imaju o na?em proizvodu ili usluzi. Konzistetnost ne zna?i da smo jednoli?ni i dosadni, nego da nam daje mogu?nost da komuniciramo na razli?itim kanalima, razli?itim komadima sadr?aja, razli?ite poruke; a da na?i korisnici mogu da pove?u sve to u jednu pri?u, na?u pri?u.

barcaffe slika

Fotografija iz arhive agencije, producirana za Barcaffe Perfetto

Raznovrsnost fotografija ?e zadr?ati pa?nju publike

Raznovrsnost fotografija ?e pre svega do?i iz razlika u kanalima na koje ?elimo da plasiramo sadr?aj – razlika u formatima samih kanala, razlika u publici, a i razlika u tipovima fotografija koje su popularne na tim kanalima.

Raznovrsnost sadr?aja nam omogu?ava i da na?e poruke prilagodimo ne samo kanalima na kojima ih plasiramo, nego i razli?itim segmentima na?e publike koji se nalaze na tim kanalima, kao i da komuniciramo razli?ite karakteristike i aspekte na?eg proizvoda ili usluge na jedan lagan, pitak i zapamtljiv na?in.

Objavljivanje identi?nog sadr?aja na razli?itim kanalima, tzv. cross-posting, bi trebalo da nam bude poslednja opcija. A i tada je va?no da komunikaciju prilagodima kanalima, kao i samu fotografiju.?

neoplanta slika

Primer sadr?aja kreiranog za digitalni nastup Neoplanta brenda

Fotografija privla?i pa?nju publike

Kao ?to smo ve? i rekli, mi ljudi smo vizuelna bi?a, pa je logi?no da ?e nas prava fotografija vi?e privu?i nego tekstualni sadr?aj – s razlogom dru?tvene mre?e i prikazuju postove samo sa par linija teksta, nakon ?ega se pojavi “See more”.

Fotografija jeste tu da privu?e pa?nju, ali ukoliko ona nije u liniji sa onim ?to ?elimo da iskomuniciramo, tj. ukoliko fotografija i copy koji prati fotografiju nisu uskla?eni, ne?emo zadovoljiti inicijalno o?ekivanje na?ih korisnika. Recimo da na vizualu imamo neki zabavan sadr?aj, a copy nam je vrlo formalan i strogo prodajni – ?ta smo time postigli? Prakti?no smo zloupotrebili pa?nju korisnika koju smo pridobili zabavnom fotografijom, a na? korisnik ne?e biti sre?an zbog toga. Ultimativni cilj jeste prodaja, ali to treba da radimo na mnogo suptilniji na?in, da dovedemo na?eg korisnika do faze gde on ?eli da kupi na? proizvod ili uslugu.

 

barista slika

Barcaffe espresso vizual iz arhive agencije?

Fotografija poma?e da publika zapamti na?u poruku i na? brend

Govorili smo ve? u karakteristikama ljudskog mozga da mnogo br?e obra?uje vizuelne informacije od tekstualnih i zahvaljuju?i tome mnogo lak?e i upamtimo ono ?to smo videli u odnosu na ono ?to smo pro?itali. Drugo, ?esto je prakti?nije ne?to prikazati kroz vizuale, nego ga detaljno opisivati kroz tekstualni sadr?aj. I tre?e, ?ivimo u vremenu kada sve manje ?itamo iz razloga ?to nam ?itanje sve manje dr?i pa?nju.?

Ukoliko smo koristili kvalitetan sadr?aj, bili konzistentni u komunikaciji i estetici fotografija, negovali odnos sa na?om publikom,odnosno odgovarali na njihova pitanja i potrebe – do sada su nas ve? sigurno zapazili, po?eli da povezuju razli?ite komade sadr?aja koje im plasiramo kao deo jedne velike “slagalice”, i jedva ?ekaju da “prona?u” novi deo.

nutrino slika

Primer kreiranog sadr?aja za brend Nutrino

Kako fotografija radi u praksi

Dakle, fotografiju treba da posmatramo kao medij koji pri?a na?u pri?u na digitalnim kanalima. Kakva je ta “na?a pri?a” treba da iskristali?emo tokom kreiranja content strategije, a u njoj mo?emo da defini?emo i moodboard, odnosno kola? fotografija koji ?e definisati look&feel sadr?aja koje ?emo kreirati u budu?nosti i osigurati neophodnu konzistentnost o kojoj toliko pri?amo.

Drugi medij, koji je vrlo komplementaran fotografiji jesu videi. O njima vi?e mo?ete pro?itati u na?em Vodi?u kroz digitalni video marketing kao i u blogu postu u kojem smo pisali o procesu produkcije sadr?aja za digital.

Na stranicama na?ih klijenata Nutrino i Barcaffe Perfetto mo?ete pogledati kako kori??enje kvalitetnih i konzistentnih fotografija na dru?tvenim mre?ama mogu doprineti pri?anju pri?e brenda.

Ukoliko vam je potrebna pomo? u planiranju i produkciji fotografija za va?e digitalne kanale, kontaktirajte nas.