Uspeh. Kako ga vi defini?ete?

Da li je to ono ?to radite?

Svako od nas, verujem, ima svoju jedinstvenu, li?nu pri?u o uspehu i putu koji je pre?ao da bi do?ao do toga gde je sada. O svim preprekama na koje je nailazio da bi se formirao, sazreo. Na kraju dana, da bi shvatio koliko je surova ?ivotna ?kola i koliko nas gre?ke ko?taju i u?e. Mnogo ljudi tek sada kre?e u svoje avanture, po?inju da grade pri?e i sti?u iskustvo. Ose?aju te?inu izlaska iz zone komfora. Sve su to normalne i o?ekivane stvari u profesionalnoj karijeri ?oveka i najbolja ?kola jeste ona iz prakse, iz iskustva.

Pobedi?emo, i do nas je. Apsolutno jeste. I ja sam mnoge stvari od nekoga nau?io, uvek je neko pri?ao svoju dobru pri?u o uspehu i ja sam je pomno pratio, slu?ao. Ne?to sam usvojio, prilagodio. Nekad sam bio i malo ljubomoran, snivao sopstvenu avanturu u nepoznatim vodama. Pa se onda otisnuo, u neke nove, nemirne okeane.
Dok lupi? dlanom o dlan do?lo je vreme da se na?em u poziciji da nekome pri?am o svom iskustvu, ekspertizi, ?istoj praksi izgra?enoj kroz rad sa malim i velikim brendovima, kompanijama, organizacijama. Nekad samo plod sopstvene ma?te, sada po?inje da raste u formi Homepage akademije.

I sad, verovatno se pita? kakve veze ima LinkedIn sa ovom mojom pri?om, sem ?to su lekcije na temu najve?e online mre?e profesionalaca moje zadu?enje kao predava?a.

E pa LinkedIn upravo slu?i kao odli?an alat da svoje pri?e o uspehu o?ivi? preko profila. On ti poma?e da bude? prepoznat, da otvori vrata novim mogu?nostima i ?ansama. LinkedIn ti daje kredibilitet da predstavi? svoj brend, da ispri?a? svoju pri?u.

Generalno, tvoj LinkedIn profil uklju?uje sadr?aje kao sto su: video materijali, fotografije ili prezentacije koje o?ivljavaju tvoj posao i samim tim poma?u tvojoj potencijalnoj poslovnoj zajednici da shvati ko si i ?ta si. Poenta je u tome da se dobro predstavi? preko funkcionalnosti koje LinkedIn nudi. Da poka?e? neverovatne poslovne sposobnosti koje poseduje? ili koje te izdvajaju od drugih. Ljudi o?ekuju da od tebe dobiju informacije o tome koliko puta si pomerio granice u svojoj profesionalnoj karijeri.

Svi smo izlo?eni ogromnoj koli?ini podataka na dnevnom nivou i postajemo vrlo povr?ni. Ljudi ?e verovatno zaboraviti ?ta si rekao ili postigao, ali probuditi interesovanje ve? zna?i probuditi emociju, ostaviti utisak, a utisak nas prati. Zato bi fokus na LinkedIn-u trebalo da ti bude o?ivljavanje uspeha, ispunjenja poslovnih ciljeva i puta ka njima.

Nebitno da li si na po?etku, tra?i? nove poslovne mogu?nosti, ili si u procesu rasta ili sazrevanja, jednostavno pi?i svakodnevno na svom profilu i ve? si napravio razliku. To nije ni?ta komplikovano. Pi?i u prvom licu, tada sve izgleda mnogo autenti?nije. Informacije o tebi bi trebalo da su jasne i direktne. Tvoje iskustvo bi trebalo da je opisano u kratkim, konciznim re?enicama koje isti?u tvoj rad, ekspertizu i uticaj. Odaberi klju?na znanja, rezultate ili eventualno nagrade. ?itaocu treba da bude jasno na prvu ?ta radi? i na koji na?in. Imaj na umu da LinkedIn profil nije tvoj CV i ne bi trebalo da podse?a na njega.

LinkedIn je mre?a profesionalaca izgra?ena na poverenju i integraciji. Sve zavisi od tebe. Male objave i dobro upakovan sadr?aj mogu da dovedu do velikih ?ansi. Razmi?ljaj o sebi kao o brendu i kako to da prika?e? na svom profilu. Va?no je da se izdvoji? od ostalih iz iste industrije ili onih koji su na istoj poziciji kao ti. Tad pri?amo o podizanju li?nog brenda. Pri?aj pri?e i navodi primere iz svog posla. Zatra?i od kolega, klijenata ili pretpostavljenih da napi?u preporuku o upe?noj saradnji na nekom projektu.

Brend se gradi na poverenju, inovativnosti, kreativnosti, saradnji i inspiraciji. Tako bi trebalo da izgleda i tvoj LinkedIn profil. Nema dvosmislenosti, sve mora da se vidi na prvu loptu jer to ostaje kao inicijalna slika o tebi u glavama ljudi. Ra?unaj da ima? ?ansu od desetak sekundi da se predstavi? i ostavi? utisak. Toliko vremena ?e prose?na osoba potro?iti na gledanje tvog profila. Nemoj da je prokocka?, jer nikad se ne zna ?ta nosi sutra. Ka?u, imao si sre?e. Pa dobro, ima ne?eg i u tome, ali kad pogleda? dublje, nekad je odlu?uju?i faktor tren kojim si skrenuo pa?nju na sebe. Snaga tog trena je u tome da mo?e da pokrene lavinu. Ti apsolutno ne zna? ?ta te ?eka iza ?o?ka i ko ti gleda LinkedIn profil.

U stvari zna?!

Mislim, mo?e? da sazna?, mo?da i da shvati? kad se desio taj prelomni trenutak.

Nemoj da pretpostavlja?, to je zamka u koju se svi upletemo vrlo ?esto. Zato nekad i kasno shvati? kako iskustva i znanja iz prakse eksperata mogu da te oblikuju, formiraju, teraju da radi? i misli?. Na kraju, spoznaja da nisi sam i da postoji zajednica, u mnogome olak?ava proces u?enja i spre?avanja kreiranja stranputica i pogre?nih pretpostavki.
Izme?u ostalog, zato je tu i 10 lekcija u modulu o LinkedIn platformi na Executive level kursu digitalnog marketinga Homepage Akademije – registruj se i saznaj vi?e o njima!