U ovom tekstu ?emo se baviti alatom koji nam poma?e da bolje razumemo posetioce na?eg sajta, prepoznamo njihove potrebe, sklonosti i namere, i na osnovu tih podataka preduzmemo dalje akcije. U slu?aju da ne znate o kojim alatima je re? – mi ?emo vas podsetiti da je re? o Google analitici. Pored svojih osnovnih funkcionalnosti, Google analitika ima jedan zaseban deo izve?taja za e-commerce. Taj deo naziva se e-commerce i ukoliko imate e-commerce sajt ovo bi trebalo da bude neizostavan deo va?e poslovne i marketing strategije.?
Za?to je potrebno da pratite podatke na va?em e-commerce sajtu? Zato ?to su podaci klju? do va?eg uspeha. Sa informacijama koje sakupite i pratite mo?ete da optimizujete i pobolj?ate va? engagement, CTR, i na kraju – profit. Pitate se odakle i kako da po?nete? Pro?itajte i sazna?ete sve ?to vam je potrebno.?

?ta je e-commerce u Google analitici i zbog ?ega vam je potreban??

Kako bismo vas bli?e upoznali sa temom vezanom za e-commerce, ?elimo da podelimo sa vama koliko je e-commerce postao va?an u na?im ?ivotima u proteklih ?est meseci. ?injenica je da su potro?a?i tokom ove godine kupovali online u rekordnom broju, ja?aju?i promet mnogim online prodavcima. Dakle, ukoliko i dalje razmatrate da li vam je potreban e-commerce ili ne, va?no je da znate ove podatke.

Od kovid-19 pandemije, stvari su se drasti?no promenile, a navike potro?a?a se pomeraju ka online kupovini. Prema podacima Adobe Analitics-a, u prvih ?est meseci ove godine potro?a?i su potro?ili 347,26 milijardi dolara online (u SAD-u), ?to ozna?ava porast od 30,1% u odnosu na isti period 2019. godine. Veliki brendovi tako?e prate trendove – H&M planira da zatvori 170 maloprodajnih objekata zbog virusa kovid-19, po?to je kompanija do?ivela pad prodaje od 50% tokom prvog kvartala. Ali dok je prodaja opala na prodajnim lokacijama, zabele?en je porast online prodaje za 36%, a iz kompanije H&M su poru?ili da c?e to biti razlog da se vec?i fokus ?to se ti?e prodaje usmeri na e-commerce. Ako oni preusmeravaju svoj fokus, i vi bi trebalo da u?inite to isto!

A ako vec? imate e-commerce sajt – ?estitamo vam, na dobrom ste putu do uspeha! No, da biste maksimalno iskoristili svoj e-commerce, potrebno je da se upoznate sa Google analitikom.

Od kada se pojavila, Google analitika je korisno sredstvo za izve?tavanje o podacima za veb-sajtove u svim industrijama. Ali ?to se ti?e online prodavnica, Google analitika nije izbor, ona je obaveza. Za?to? Da biste uspe?no vodili svoju online prodavnicu, potrebni su vam ta?ni i precizni podaci koji mogu pomoc?i va?em online poslovanju. Pomoc?u njih mo?ete da analizirate uspeh ili probleme va?e online prodavnice i da razvijate nove strategije za pobolj?anje va?eg veb-sajta i povec?anje prihoda.

?A kako da proverite podatke koji su vam potrebni za va?e online poslovanje? Pa, Google analitika je alat zasnovan na sesiji, na osnovu koga mo?ete videti koje stranice su ljudi pogledali na va?em veb-sajtu, kao i mnoge druge korisne podatke. Pomoc?u nje mo?ete pratiti sve va?ne metrike, poput pona?anja kupaca na va?em veb-sajtu, stranica koje se najvi?e posec?uju, koliko vremena ljudi provode na tim stranicama, njihovu lokaciju, stope konverzije i mnoge druge stope i podatke.

Ovakvo razumevanje ?e vam omoguc?iti da ostanete u toku sa najnovijim trendovima i da budete sigurni da znate ?ta va?i kupci tra?e na va?em veb-sajtu.?Ali ako imate online prodavnicu i ?elite da u potpunosti budete sigurni ?ta se doga?a na va?em veb-sajtu, potrebna vam je Google analitika za e-commerce. Google analitika e-commerce vam omoguc?ava da pratite sve metrike koje su dragocene za va?u online prodavnicu.

Samo izve?taji Google analitike dovoljni su za osnovni pregled va?eg veb-sajta, ali za dublju analizu va?e online prodavnice i da biste malo bolje shvatili kupce, trebalo bi da razmislite o tome da pretvorite va?u Google analitiku u Google analitiku e-commerce.
Me?utim, trebalo bi da znate da postoje dve vrste e-commerce-a:

 • Standardni e-commerce
 • Pobolj?ani e-commerce

?ta je standardni e-commerce?

Standardni e-commerce omogu?ava osnovnu upotrebu e-commerce i pru?a vam podatke u vezi sa kona?nim transakcijama, kao ?to su:

 • Ukupan broj porud?bina
 • Ukupni poreski tro?kovi
 • Ukupni tro?kovi isporuke
 • Ukupna kupljena koli?ina
 • Kupljeni proizvodi
 • Broj kupljenih proizvoda
 • Kategorija kupljenih proizvoda
 • Stopa konverzije

Iako vam standardni e-commerce daje rezime proizvoda, on vam zapravo ne pru?a nikakve uvide ili detalje vezane za ceo customer journey. Jo? uvek biste morali da se zapitate o pona?anju raznih kupaca i ne biste znali za?to se neki proizvodi ne prodaju tako dobro u odnosu na neke druge. ?

Ovo je mesto gde na snagu stupa drugi tip Google e-commerce-a. Pobolj?ani Google e-commerce pru?a vam ?irok uvid u podatke o kupcima – a pomoc?u njega mo?ete da saznate sve o posetiocima va?eg veb-sajta i njihovom pona?anju.

?ta je pobolj?ana Google analitika za e-commerce?

Sa pobolj?anom Google analitikom za e-commerce, mo?ete da pratite ?itav proces – od pregledanja kategorija na stranici do dodavanja proizvoda u korpu za kupovinu, pregleda na?ina plac?anja, po?iljke i checkout stranice. Za razliku od standardne Google analitike za e-commerce koja vam nudi podatke samo o tome kakve proizvode ljudi kupuju, pobolj?ana Google analitika za e-commerce vam pokazuje celokupan customer journey i ta?no kako izgleda put od pretra?ivanja do kupovine.

Pobolj?ana verzija Google analitike za e-commerce daje vam 10 razli?itih izve?taja i njihovom analizom mo?ete da razvijete pravu strategiju za svoju online prodavnicu. Izve?taji prikazuju performanse i aktivnosti proizvoda ili kategorija proizvoda, a tako?e pokazuju i pona?anje kupaca tokom kupovine i pri samoj kupovini.

Izve?taji pobolj?ane Google analitike za e-commerce su:

  • E-commerce pregled?
  • Analiza pona?anja pri kupovini
  • Analiza pona?anja prilikom plac?anja
  • Performans proizvoda
  • Performans liste proizvoda
  • Performans prodaje
  • Interne promocije
  • Kupon za naru?ivanje
  • Kupon za proizvod
  • Affiliate Code

Za?to bi trebalo da koristite pobolj?anu Google analitiku??

Alat za pobolj?anu Google analitiku za e-commerce ?e vam pomoc?i da razmi?ljate iz perspektive kupca i omogu?i?e vam da svoj veb-sajt posmatrate iz drugog ugla. Svaki kupac koji poseti va? veb-sajt mo?e proc?i na druga?iji na?in kroz sajt pre nego ?to izvr?i ili ne izvr?i kupovinu. Njihove akcije mogu zavisiti od puno stvari, kao ?to su – pore?enje proizvoda i cena izme?u vas i konkurencije, popusti, posebne ponude ili mo?da ?ak ?ekanje da proizvod ponovo bude na zalihama.

A va? posao je da steknete uvid u put svojih kupaca (customer journey) i optimizujete svoje poslovanje i veb-sajt kako biste stekli vi?e kupaca i profitirali. Sve se to mo?e postic?i kori?c?enjem pobolj?ane Google analitike za e-commerce pomoc?u koje mo?ete:

 • Pratiti koje proizvode kupci kupuju naj?e?c?e, a koje uglavnom napu?taju – sa ovim znanjem mo?ete se usredsrediti na cene i razli?ite promocije da biste generisali jo? vec?u prodaju;
 • Pratiti pona?anje kupaca od po?etka do kraja – time c?ete imati puni uvid u levak kupovine;
 • Pratiti promocije (interne i eksterne) na va?em veb-sajtu – ovo vam mo?e pomoc?i da znate da li je va? marketing efikasan;
 • Pratiti povrac?aj sredstava kako biste imali jasnu sliku stvarne dobiti;
 • Uspostaviti prilago?ene liste proizvoda i odredi?ne stranice proizvoda kako biste mogli da otkrijete koja lista i proizvodi povec?avaju anga?ovanje korisnika;
 • Pobolj?ati svoju sveukupnu marketin?ku strategiju.

Kako da dosegnemo ciljeve na?ih klijenata uz pomo? Google analiike za e-commerce?

Kod e-commerce izve?taja u Google analtici u par klikova mo?emo da saznamo koji nam je kanal doneo najvi?e prometa, mo?emo da pravimo izve?taje i preseke po proizvodima.

Ono ?to je jedna od glavnih prednosti analize procesa prodaje sa Google analitikom za? e-commerce jeste to ?to mo?ete da ispratite celokupan proces kupovine.

Od iniciranja (ubacivanja u korpu), checkout stranice, pa da samog zavr?etka prodaje, tj. transakcije.

graphic

Grafikon 1: Prikaz procesa poru?ivanja


Pored ovoga mo?ete da vidite i pona?anje kupaca, tj. koji je njihov put do transakcije.

graphic 2

Grafikon 2: Prikaz puta koji korisnik prolazi da bi do?lo do prodaje

Ovako izgleda izve?taj Google analitike za e-commerce – mo?ete da vidite koliko posetilaca je bilo na stranici proizvoda, koliko je dodalo ne?to u korpu, koliko ih je stiglo do checkout stranice i koliko njih je zaista izvr?ilo transakciju.?

Pomo?u ovih izve?taja smo recimo prepoznali pote?ko?e kod klijenta na checkout stranici, gde je bilo dosta odustajanja. Posle izmena na checkout stranici, stopa odustajanja na checkout stranici se smanjila za 30%.

Ono ?to je tako?e jako bitno jeste to da mo?emo da analiziramo i da “dosegnemo” posetioce koji nisu dovr?ili kupovinu (stavili su proizvod u korpu, stigli do checkout stranice, ali se nisu odlu?ili za kupovinu). Planskim targetiranjem uz adekvatne marketin?ke poruke i posebne pogodnosti u ovom delu ciljne publike se krije veliki prodajni potencijal. Jo? jedna od prednosti jeste to ?to vrlo lako mo?emo da uradimo uporednu analizu za odre?ene vremenske periode, tako na primer mo?emo da uporedimo sada?nji mesec sa prethodnim, mesec iz teku?e godine sa mesecom iz prethodne i sli?no.

Ukoliko imate e-commerce veb-sajt ili planirate da krenete ovim putem, ono ?to bi trebalo da bude neizostavni deo tog procesa jeste Google analytics e-commerce setup. O njemu i o tome kako samostalno da radite u njemu mo?ete da u?ite u okviru Homepage akademije.

A ako nemate vremena, u svakom momentu mo?ete da nas kontaktirate da vam pomognemo u tome.