sr

?ta (ni)je strategija digitalnog nastupa?

Jedan od termina koji se ?esto spominje u digitalnom marketingu jeste strategija digitalnog nastupa. I klijenti koji nas anga?uju, i mi koji se bavimo marketingom, znamo da je va?no da imamo strategiju. Po broju edukacija koje smo odr?ale na ovu temu i broju strategija koje smo razvile za klijente, zaklju?ujemo da je tr?i?te zrelo po ovom pitanju. To je ?injenica…

vi?e

Kako graditi li?ni brending na LinkedIn-u?

U avanturi zvanoj brendiranje sebe na LinkedIn-u, uvek morate da imate na umu da va? profil nije va? online CV – ve? realno va?a online reputacija. Kad to “prebacimo” u svojoj glavi tad mo?emo i da krenemo u li?no pozicioniranje i oja?avanje na?eg li?nog brenda na najve?oj dru?tvenom mre?i profesionalaca. Li?ni brending na LinkedIn-u podrazumeva proces identifikovanja, gra?enja i ja?anja…

vi?e

Slika govori vi?e od 1.000 copy-ja

– ali pod uslovom da imate prave slike. Uticaj digitalizacije ?ivota na na? mozak je veliki, pa danas ?ovek ima manju postojanost pa?nje od zlatne ribice – oko osam sekundi. Kao rezultat toga, slike odnosno fotografije, postaju va?nije nego ikada, naro?ito na dru?tvenim mre?ama. Veliki deo ljudskog mozga je fokusiran na vizuelni obradu, ?to omogu?ava ljudima da procesuiraju slike neverovatnom…

vi?e

Proces produkcije sadr?aja za digital

Ukoliko radite u oblasti digitalnog marketinga, najverovatnije ste imali iskustva u produkciji sadr?aja za razli?ite digitalne kanale komunikacije i znate da postoje neke specifi?nosti i kada su u pitanju kanali komunikacije, ali i kada je u pitanju forma odnosno vrsta sadr?aja. Ve? smo pisali o video produkciji za digital, ali ovde ?emo bli?e da pro?emo kroz sam proces produkcije, uloge…

vi?e

Kako uspostaviti i odr?ati uspe?no partnerstvo sa digitalnom agencijom?

Odnos izme?u agencija i klijenata je uvek bio predmet mnogih po?alica i meme-ova, a znate kako ka?u – ironija i sarkazam su odraz pasivne agresije, odnosno kada se suzdra?avamo da otvoreno komuniciramo. U tom slu?aju mi ?emo svoje nezadovoljstvo da iskazujemo na druge, nekonstruktivne na?ine, a saradnja ?e da stagnira ili nazaduje. Ne, ovo nije tekst o asertivnoj komunikaciji, ve?…

vi?e

NEWSLETTER – PUT KOJIM SE RE?E IDE

Digitalnim marketingom po?ela sam da se bavim pre nego ?to sam se zaposlila u agenciji. U?ila sam putem blogova, vebinara i kurseva – stranih, jer u to vreme doma?ih nije bilo mnogo. Tako sam upoznala email marketing i shvatila koliko je newsletter zapravo mo?an marketin?ki alat. Kada sam po?ela da ga primenjujem u praksi i koristim u kampanjama, vi?e me…

vi?e

Tvoj LinkedIn profil je samo tvoja pri?a

Uspeh. Kako ga vi defini?ete? Da li je to ono ?to radite? Svako od nas, verujem, ima svoju jedinstvenu, li?nu pri?u o uspehu i putu koji je pre?ao da bi do?ao do toga gde je sada. O svim preprekama na koje je nailazio da bi se formirao, sazreo. Na kraju dana, da bi shvatio koliko je surova ?ivotna ?kola i…

vi?e

Upoznajte Google analitiku za e-commerce

U ovom tekstu ?emo se baviti alatom koji nam poma?e da bolje razumemo posetioce na?eg sajta, prepoznamo njihove potrebe, sklonosti i namere, i na osnovu tih podataka preduzmemo dalje akcije. U slu?aju da ne znate o kojim alatima je re? – mi ?emo vas podsetiti da je re? o Google analitici. Pored svojih osnovnih funkcionalnosti, Google analitika ima jedan zaseban…

vi?e
back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826