sr

Od potrebe do prodaje: Content marketing strategija

Pre nekoliko godina kupovala sam prijateljici poklon za ven?anje i ?elela sam da joj kupim ne?to druga?ije, a da to nije mikrotalasna, blender ili neka slika. Kako bih se inspirisala, krenula sam, logi?no, od pretra?iva?a gde sam ukucala ne?to poput fraze originalni pokloni za svadbu. Iza?lo mi je mno?tvo tekstova i krenula sam redom. Naravno, bilo je tu i blendera…

vi?e

Koja (pred)znanja i ve?tine su neophodni za bavljenje digitalnim marketingom?

Ve? smo pisali o potrebi za edukacijom iz oblasti digitalnog marketinga, po?to je to jedini na?in da se akteri na tr?i?tu razumeju i kona?no propri?aju ?digital”. Kako bi se saradnja izme?u klijenta i zaposlenih u agenciji odvijala na obostrano zadovoljstvo, potrebno je da postoji razumevanje – jasni inputi, definisani ciljevi, izjedna?ena o?ekivanja i detaljno izve?tavanje. Ovo isto va?i i za…

vi?e

Odakle smo krenuli i kuda idemo?

Ljudi komuniciraju. Stalno, oduvek, i na najrazli?itije na?ine. Porast mozga omogu?io nam je da napredujemo kao rasa i da u evolutivnoj trci ?pobedimo” ja?e i br?e rase. Porast mozga i komunikacija su uzro?no-posledi?ni. Uz kori??enje ?ake kao organa rada, ali na neki na?in i komunikacije, koja je dovela do porasta mozga, ?ovek je izborio za sebe mesto koje danas zauzima.…

vi?e

Alati za likvidnost Facebook oglasne platforme

?ta prvo pomislite kad ka?emo likvidnost? Kad sam se prvi put susreo sa ovim izrazom na Facebook Blueprint edukacijama prva asocijacija mi je bila protok novca i finansije. Ovde nije to u pitanju. U ovom konkretnom slu?aju re? likvidnost ima veze sa ogla?avanjem i sistemima ma?inskog u?enja (machine learning) u ogla?avanju. Ovakvi sistemi su uveliko u upotrebi u razli?itim industrijama…

vi?e

Kako da zaustavite skrolovanje?

Skrolovanje i svajpovanje su ve? davno postali deo na?e svakodnevice, i to mnogo br?e i vi?e od bilo ?ega drugog u istoriji. Telefoni sa ekranima koji su osetljivi na dodir su sa nama tek malo vi?e od jedne decenije, a skrolujemo kao da smo sa njima ro?eni. Prose?an korisnik tokom godinu dana preskroluje preko 8km. Dakle, ako danas imate 25…

vi?e

Digitalni marketing u svetu kriptovaluta

?ta su to kriptovalute? Tr?i?te kriptovaluta je raspodeljen ekosistem koji se zasniva na peer-to-peer mre?noj tehnologiji. Decentralizacija je osnovna odlika ovog sistema i ona je odraz ?injenice da ne postoji centralna banka, niti druga instanca koja vr?i kontrolu nad mre?om. Transakcije se obavljaju i verifikuju preko raspodeljenog blockchain okvira, a on zavisi od resursa korisnika mre?e, koje nazivamo rudarima. Oni…

vi?e

Vodi? kroz digitalni video marketing

Pandemija je uticala na promene u svim oblastima ?ivota i posla, promene u razli?itim industrijama poslovanja, ali i u navikama potro?a?a. Za sada se sve svodi na projekcije i predvi?anja, ali ono ?to je sigurno jeste da bi prioritet poslovanja i marketinga trebalo da bude usmeren prilago?avanju promenama pona?anja ciljnih grupa, kao i osvrtu i analizi poslovanja tokom krizne situacije.…

vi?e

Za?to je potrebno obrazovanje u sferi digitalnog marketinga?

Znanje nam nikada nije bilo dostupnije! Ovu re?enicu ste sigurno ?uli bezbroj puta, ali – ?ta ona su?tinski zna?i? I, da li je dostupnost znanja klju?na da biste ne?to nau?ili? Ubrzan tehnolo?ki razvoj je doveo do toga da sistem obrazovanja nije prilago?en vremenu u kojem ?ivimo, po?ev?i od osnovnog, srednjo?kolskog, pa do akademskog nivoa. Uskla?enost obrazovnih profila sa potrebama tr?i?ta…

vi?e
back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826