Politika kola?i?a

Kako bi internet stranica radila ispravno i kako bi mogla da se unapre?uje u svrhu pobolj?anja va?eg iskustva pregledanja, potrebno je minimalnu koli?inu informacija (cookies) uneti u va? ra?unar. Vi?e od 90% internet stranica koristi praksu kola?i?a, pa su po pravilima Evropske unije obavezne da zatra?e pristanak korisnika. Kori??enjem ove internet stranice pristajete na upotrebu kola?i?a, ?ijim blokiranjem i dalje mo?ete da pregledavate stranicu, ali neke njene mogu?nosti ne?e biti funkcionalne.

?ta je kola?i??

Kola?i? je informacija uneta na va? ra?unar od strane veb-stranice koju posetite. Kola?i?i obi?no ?uvaju va?e postavke, postavke za veb-stranicu, kao ?to su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu veb-stranicu, internet pregleda? ?alje natrag kola?i?e koji pripadaju toj stranici. Ovo omogu?ava stranici da prika?e informacije prilago?ene va?im potrebama.

Kola?i?i mogu da ?uvaju ?irok pojas informacija, uklju?uju?i li?ne informacije (kao ?to je va?e ime ili imejl adresa). Ipak, ova informacija mo?e biti sa?uvana jedino ako vi to omogu?ite – veb-stranice ne mogu da dobiju pristup informacijama koji im vi niste dali i ne mogu da pristupe drugim datotekama na va?em ra?unaru ili mobilnom ure?aju. Zadate aktivnosti ?uvanja i slanja kola?i?a vama nisu vidljive. Ipak, mo?ete promeniti svoje postavke internet pregleda?a da mo?ete sami da birate ho?ete li zahteve za ?uvanje kola?i?a da odobrite ili odbijete, izbri?ete sa?uvane kola?i?e automatski pri zatvaranju internet pregleda?a i sli?no.

Kako onemogu?iti kola?i?e?

Isklju?ivanjem kola?i?a odlu?ujete da li ho?ete da dopustite ?uvanje kola?i?a na va?em ra?unaru ili mobilnom ure?aju. Cookie postavke mogu se kontrolisati i konfigurisati u va?em veb-pregleda?u. Ako onemogu?ite kola?i?e, mo?da ne?ete mo?i da koristite neke od funkcionalnosti na veb-stranicama.

?ta su privremeni kola?i?i?

Privremeni kola?i?i ili kola?i?i sesije uklanjaju se s ra?unara po zatvaranju internet pregleda?a. Pomo?u njih veb-mesta ?uvaju privremene podatke, poput stavki u korpi za kupovinu.

?ta su stalni kola?i?i?

Stalni ili sa?uvani kola?i?i ostaju na ra?unaru nakon zatvaranja programa internet pregleda?a. Pomo?u njih veb-mesta ?uvaju podatke, kao ?to su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svake posete odre?enog mesta. Stalni kola?i?i ?e ostati na ra?unaru danima, mesecima, ?ak i godinama.

?ta su kola?i?i prve strane?

Kola?i?i prve strane dolaze s veb-mesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomo?u tih kola?i?a veb-mesta mogu da sa?uvaju podatke koje ?e ponovo koristiti prilikom slede?e posete tom veb-mestu.

?ta su kola?i?i tre?e strane?

Kola?i?i tre?e strane dolaze s reklama drugih veb-mesta (kao ?to su iska?u?e ili druge reklame) koje se nalaze na veb-mestu koje gledate. Pomo?u tih kola?i?a veb-mesta mogu da prate kori??enje interneta u marketin?ke svrhe.

Koristi li ova veb-stranica kola?i?e?

Da, s primarnim ciljem kako bismo vam omogu?ili bolje korisni?ko iskustvo.

Kakve kola?i?e koristi ova veb-stranica i za?to?

Privremeni kola?i?i (Session cookies) jesu kola?i?i koji isti?u (i automatski se bri?u) kada zatvorite internet pregleda?. Mi koristimo ?session cookies“ kako bismo unapredili korisni?ko iskustvo za vreme posete.

Trajni kola?i?i (Persistent cookies) obi?no imaju datum isteka daleko u budu?nost i tako ?e ostati u va?em pregleda?u dok ne isteknu ili dok ih ru?no ne izbri?ete. Mi koristimo trajne kola?i?e kako bismo bolje razumeli navike korisnika, tako da mo?emo pobolj?ati internet stranicu prema va?im navikama. Me?utim, na osnovu ovako prikupljenih podataka nije mogu?a identifikacija vas kao korisnika, a prikupljeni podaci se koriste isklju?ivo u statisti?ke svrhe.

Da li na veb-stranici ima kola?i?a tre?e strane?

Ima nekoliko spoljnih servisa koji korisniku ?uvaju limitirane kola?i?e. Ovi kola?i?i nisu postavljeni od strane ove internet stranice, ali neki slu?e za normalno funkcionisanje odre?enih mogu?nosti koje korisnicima olak?avaju pristup sadr?aju. Stoga informacije o za?titi podataka s kojima ste ovde upoznati vrede samo za ovu internet stranicu, a za?titu podataka od strane spoljniih servisa potrebno je proveriti na njihovim slu?benim stranicama.

Trenutno omogu?ujemo merenje pose?enosti

Ova veb-stranica koristi servis za merenje pose?enosti Google Analytics. Ni na osnovu ovako prikupljenih podataka nije mogu?a identifikacija korisnika, a prikupljeni podaci se koriste isklju?ivo u statisti?ke svrhe. Ako ?elite da onemogu?ite da vam navedeni servis ?uva kola?i?e, mo?ete to uraditi na slede?em linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout