Na? digital advertising executive, Nemanja Milivojevi? dobio je priliku da svojim energi?nim DJ setovima zagreje atmosferu na ovogodi?njem EXIT-u. On ?e nastupiti prve i poslednje ve?eri festivala u okviru OPENS State of EXIT Zone od 21h u ?etvrtak odnosno 20h u nedelju. Kombinacijom raznih ?anrova muzike, plesnih melodija i tvrdog techno ritma ima?e priliku da se predstavi na jednom od najve?ih festivala na svetu.

Homepage je agencija koja podsti?e kreativni razvoj svojih zaposlenih i pru?a punu podr?ku u aktivnostima koje imaju i van radnog vremena, ?to posledi?no daje bolje rezultate i za agenciju i za klijente. Na?a agencija je ?vrsto uverena da ljudi izra?ene kreativnosti i ?irokog spektra interesovanja mogu dati sna?niji i kvalitetniji doprinos svakodnevnim poslovnim obavezama.