Proteklog vikenda, 20. i 21. septembra, u na?oj agenciji organizovali smo posebno osmi?ljen trening na kome su svi Homepagersi vredno radili, obnovili i unapre?ivali svoja znanja i ve?tine.? Na?i menad?eri osmislili su predavanja vezana za account handling & briefing, promociju i mogu?nosti promocije, a Biljana Raki?, dugogodi?nji HR i trener, govorila nam je na temu ?Feedback & Feedforward”. Dragocena iskustva koja su sa nama podelili na?i dragi predava?i uspe?no smo primenili na radionicama koje su, tako?e, bile deo na?eg treninga.?

Cilj ovog dvodnevnog treninga, pored u?vr??ivanja postoje?ih i sticanja novih znanja i ve?tina, bio je i pobolj?anje kako timske saradnje, tako i saradnje sa na?im klijentima. Pored edukativnog dela treninga, dru?ili smo se na ?urci Aperol Spritz gde smo uz dobru muziku, dru?tvene igre i veselu atmosferu,? probali zanimljive i ukusne koktele. Nasmejani, vedri i sa mnogo novih saznanja, jo? spremniji, o?ekujemo nove poslovne izazove!???