sr
Projekat

Izrada strategije onlajn komunikacije- ?P2P Landing”

Klijent

Fintech startup ?LeanPay”

Brif

Budu?i da ?LeanPay” razvija koncept finansijskog ?peer -to peer -landing--a” baziran na onlajn servisu ?ija su ciljna grupa mladi profesionalci, od 25- do 45 godina, mahom generacija Milenijalaca, strategija komunikacije za koju smo anga?ovani trebala je da uspostavi temelje, defini?e pravce i uka?e na na?ine komunikacije koji ?e u najve?oj meri biti oslonjeni na onlajn kanale.

Re?enje

Detaljna analiza tr?i?ta, konkurencije i primera dobrih praksi, prvi su korak u izradi startegije. Zaklju?cima smo dodali SWOT i PEST analizu, kao i istra?ivanje pona?anja korisnika finansijskih usluga na ciljnom tr?i?tu, te smo tako dobili ?vrst osnov za planiranje strate?kih pravaca onlajn komunikacije klijenta.
U saradnji sa klijentom odre?eni su ciljevi strategije i ciljne javnosti i usagla?en je strate?ki pristup. Na osnovu njega su definisani stil i ton komunikacije, kao i klju?ne poruke. Potom su odabrani kanali komunikacije i sugerisani su tipovi sadr?aja koji bi se na njima plasirali.

Ovako kreiran dokument pru?a svim zainteresovanima jasnu sliku mogu?nosti primene digitalnih kanala komunikacije u razvoju poslovanja u okviru fintech industrije. Kao sastavni deo strategije, klijentu su dati i nacrt CRM procesa, predlozi aktivacija, sugestije za prelivanje sa oflajn na digital i definisani su postupci i na?ini re?avanja eventualno nastalih kriznih situacija u komunikaciji.

Rezultat

Ovaj projekat poslu?io je prvenstveno kao deo pitch dokumentacije sa kojom je na? klijent konkurisao za investiciju fondova. Obradovala nas je vest da je fond SC Ventures investirao u srpski ?LeanPay“ - fintech aplikaciju koja poma?e korisnicima da na kasi dobiju instant kredit i na rate plate obavljenu kupovinu.

Ceo projekat mo?ete pogledati ovde.

back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826