sr
Projekat

Novi koncept komunikacije kao podr?ka promociji Pokreni se za nauku programa

Klijent

Kompanija Filip Moris u Srbiji

Brif

Na? zadatak bio je da kroz novi pristup nau?nom sadr?aju pove?amo interakciju ljudi na Facebook stranici Pokreni se za nauku, te nau?ni sadr?aj komuniciramo na druga?iji, nestereotipan na?in, u?inimo ga pristupa?nijim ljudima, ali i uskladimo sa potpuno novim procesom prijava na Pokreni se za nauku konkurs.

Re?enje

Kako bismo to postigli, dodali smo prizemne, zagonetne i ?aljive karakteristike stilu i tonu komunikacije sa zajednicom. Stvorili smo koncept zasnovan na razli?itim vrstama sadr?aja i tema - nau?ne vesti, zanimljivosti, interaktivni i informativni sadr?aj, kao i CTA objave u kojima smo komunicirali neophodne informacije vezane za Pokreni se za nauku program i proces prijave na aktuelne konkurse. Sve ovo pratio je odgovaraju?i vizuelni stil, kojim smo nagla?avali detalje i pri?u koju smo ?eleli da ispri?amo.

Rezultat

Ovakav koncept doprineo je porastu interakcija na Facebook stranici ?to pokazuje veliki broj komentara, reakcija i deljenja Pokreni se za nauku sadr?aja. Osim toga, tokom kampanje za same konkurse insistirali smo na direktnom i jasnom CTA ?to je zajedno sa prilago?avanjem komunikacije rezultiralo i ve?em broju prijava na Pokreni se za nauku konkurse. Prose?an engagement rate na objavama bio je 7.06%, a ljudi su u ve?oj meri po?eli da komentari?u i dele sadr?aje sa stranice.

Vi?e o ovom projektu mo?ete potra?iti ovde.

back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826