sr
Projekat

RRP Developer recruitment kampanja

Klijent

Kompanija Filip Moris u Srbiji

Brif

Za realizaciju RRP Developer recruitment kampanje, kompanija Filip Moris u Srbiji postavila je jasne ciljeve. Bilo je potrebno da se vrednosti i vizija kompanije pribli?e potencijalnim kandidatima za posao uz prikaz nove pozicije saradnika za RRP, da kompanije bude predstavljena kao po?eljan poslodavac, te da se do?e do ?to ve?eg broja kvalitetnih kandidata za navedenu poziciju.

Re?enje

RRP Developer recruitment kampanjom pokazali smo da proces regrutacije ne mora uvek da bude uobi?ajen i jednoli?an. Nova radna pozicija - saradnika za RRP zahtevala je i nove ideje koje bi ohrabrile potencijalne kandidate da se prijave za posao. Najbolji na?in da to uradimo bio je da im pribli?imo kako izgleda (radni) dan zaposlenih na toj poziciji.

Rezultat

Kreirali smo omnibus - seriju od 5 kratkih video-snimaka na kojima smo prikazali pri?e zaposlenih saradnika za RRP i objasnili kako oni koriste svoje individualne sposobnosti i hobije u poslovnom okru?enju. Taj sadr?aj adaptirali smo i za druge digitalne formate i na taj na?in kreirali content za dru?tvene mre?e Facebook, Instagram i YouTube.

O uspehu ovog projekta svedo?i veliki broj kvalitetnih prijava za posao saradnika za RRP.?

Vi?e o ovom projektu mo?ete potra?iti ovde.

back
豪妇荡乳1一5,漂亮人妇被强了在线观看,浮力影院50826