Op?te odredbe

Veb-sajtom www.idealclix.com (isklju?uju?i povezane sajtove) upravlja se sa adrese ?ajka?ka 37, 21000 Novi Sad Srbija, (?Homepage“ ili ?mi“), a tako?e smo i rukovalac Podacima o li?nosti koji se odnose na vas, a koje prikupljamo i obra?ujemo na ovom veb-sajtu u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Ova Politika privatnosti sadr?i opis vrste podataka koje prikupljamo na ovom veb-sajtu, uklju?uju?i podatke koje se odnose na lica ?iji je identitet utvr?en ili se isti mo?e utvrditi (?Podaci o li?nosti“), u koje svrhe koristimo Podatke o li?nosti, sa kim iste mo?emo da podelimo, kao i prava i mogu?nosti koje imate na raspolaganju u vezi sa kori??enjem Podatka o li?nosti koji se odnose na vas. Ova Politika privatnosti tako?e sadr?i opis na?ina na koji su Podaci o li?nosti koji se odnose na Vas obezbe?eni i kako nam se mo?ete obratiti u vezi sa na?om praksom za?tite privatnosti podataka.

Molimo Vas da pro?itate ovu Politiku privatnosti pre nego ?to budete koristili ili ostavili bilo koje Podatke o li?nosti na ovom veb-sajtu.

Prilikom pristupa i kori??enja ovog veb-sajta, potvr?ujete da ste pro?itali i razumeli na?in na koji prikupljamo, obra?ujemo, koristimo i otkrivamo Podatke o li?nosti koji se odnose na vas, a u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Napominjemo da se pre kori??enja ili ostavljanja Podataka o li?nosti na odre?enim delovima veb-sajta od Vas mo?e tra?iti da elektronskim putem potvrdite da ste razumeli i da prihvatate ovu Politiku privatnosti ozna?avanjem (a) odre?enog/odre?enih polja i/ili klikom na odre?eno dugme. Dostavljanje potvrde, odnosno ozna?avanje polja i/ili klik na dugme i kori??enje ovog veb-sajta zna?i da ste razumeli i da ste saglasni sa prikupljanjem, obradom, kori??enjem i prenosom Podataka o li?nosti koji se odnose na vas, a u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Na?a evidencija o Va?em prihvatanju ove Politike privatnosti, datumu prihvatanja i prihvatanju svih budu?ih izmena ove Politike privatnosti se smatra odlu?uju?im i pismenim dokazom Va?e saglasnosti.

1. U koje svrhe Homepage prikuplja Podatke o li?nosti?

U odre?enim odeljcima veb-sajta se od Vas tra?i da ostavite Podatke o li?nosti, odnosno Va?i (li?ni) podaci kao ?to su ime i prezime, adresa e-po?te kontakt telefon i naziv organizacije iz koje dolazite i/ili adresa. Ove podatke mo?emo koristiti u razli?ite svrhe navedene na veb-sajtu:

Kako bismo mogli da vam dostavimo proizvode i usluge koje poru?ite od nas, za potrebe realizacije ugovora, pla?anja i izdavanja faktura i/ili kako bismo vam odgovorili na pitanja o na?im proizvodima i uslugama, ?to predstavlja jednu od svrha.

Obrada Podataka o li?nosti koji se odnose na Vas se vr?i zato ?to je neophodna radi zaklju?ivanja ili preduzimanje mera u cilju zaklju?enja ugovora po Va?em zahtevu – ?l. 6, st. 1, ta?. (b) Op?te uredbe o za?titi podataka (u daljem tekstu: OUZP) ili u cilju izvr?enja zakonskih obaveza – ?l. 6, st. 1, ta?. (c) OUZP, kao i u skladu sa ?lanom 12 Zakona o za?titi podataka o li?nosti.

Tako?e mo?emo da koristimo Va?e podatke kako bismo vam putem e-po?te slali novosti o proizvodima i ponudama dru?tva Homepage (novosti, bilteni ili elektronska po?ta ili op?te informacije o dru?tvu Homepage ili povezanim proizvodima) ukoliko ste nam dali saglasnost za to.

Obrada Podataka o li?nosti koji se odnose na Vas se vr?i na osnovu Va?e saglasnosti – ?l. 6, st. 1, ta?. (a) OUZP, , kao i u skladu sa ?lanovima 12 i 15 Zakona o za?titi podataka o li?nosti.

Tako?e mo?emo da koristimo Va?e ime, prezime i adresu kako bismo vam po?tom slali informacije o dru?tvu Homepage i/ili njenim proizvodima. Ukoliko ?elimo da vam se obratimo putem telefona, mo?emo koristiti Va? broj telefona (ukoliko ste nam isti dostavili).

Obrada podataka o li?nosti koji se odnose na Vas se vr?i na osnovu na?ih legitimnih interesa u tome da postoje?e kupce obavestimo o sli?nim proizvodima ili uslugama koje smo im pru?ili (?l. 6, st. 1, ta?. (f) OUZP i/ili na osnovu Va?e saglasnosti (?l. 6, st. 1, ta?. (a) OUZP), kao i u skladu sa ?lanovima 5 i 15 Zakona o za?titi podataka o li?nosti.

Va?e podatke mo?emo koristiti u druge legitimne svrhe koje su vam nazna?ene kada nam dostavljate Podatke li?nosti ili koje su na druga?iji na?in dozvoljene ili neophodne u cilju zadovoljenja zahteva primenljivih zakona i propisa.

Obrada Podataka o li?nosti koji se odnose na Vas se vr?i zato ?to je obrada neophodna zbog legitimnih interesa ?ijem ostvarenju te?i dru?tvo Homepage i kada ti interesi ne ugro?avaju Va?e interese ili osnovna prava i slobode – ?l. 6, st. 1, ta?. (f) OUZP i ?lan 12 Zakona o za?titi podataka o li?nosti.

U obavezi smo da od Vas pribavimo izri?itu saglasnost (potvrdu) za gorenavedene svrhe kada je to neophodno u skladu sa merodavnim pravom.

2. Kome Homepage mo?e dostaviti Podatke o li?nosti?

Ne prodajemo, niti na bilo koji drugi na?in otkrivamo Podatke o li?nosti koje nam dostavite ili koje prikupimo o vama, osim u skladu sa navedenim u nastavku ili uz Va?u prethodnu izri?itu saglasnost.
Mo?e biti neophodno da Podatke o li?nosti koji se odnose na Vas podelimo:
? sa povezanim dru?tvima u okviru Evropskog ekonomskog prostora, a u svrhe iz ove Politike privatnosti;
? u slu?aju spajanja, preuzimanja, prodaje imovine, zajedni?kog ulaganja ili bilo koje druge transakcije koja za posledicu ima promenu u upravljanjuili vlasni?tvu dru?tva Homepage, u celosti ili delimi?no; ili u slu?aju postupka reorganizacije, bankrotstva, ste?aja dru?tva ili sli?ne situacije kada je otkrivanje Podataka o li?nosti dozvoljeno ili u skladu sa merodavnim pravom; ili
? sa davaocima usluga i dobavlja?ima koji su tre?a lica, koji postupaju u na?e ime i prema na?im instrukcijama, a koji nama pru?aju usluge kao ?to su usluge u vezi sa internetom, ogla?avanjem ili analitikom kako bismo mogli da vam isporu?imo proizvod ili uslugu koju ste poru?ili od nas, kako bismo upravljali veb-serverima i ?uvali podatke na rezervnim diskovima. Navedena tre?a lica mogu koristiti te podatke samo u gorenavedene svrhe. Svaka druga upotreba je zabranjena.

Osim u gorenavedenim slu?ajevima, dru?tvo Homepage ne dostavlja Podatke o li?nosti koji se odnose na Vas ostalim tre?im licima bez Va?e prethodne dozvole, osim ukoliko se to od njega ne zahteva po osnovu zakonske odredbe ili sudskog naloga. Dru?tvo Homepage mo?e otkriti Podatke o li?nosti koji se odnose na Vas konkretno u slede?im situacijama:
? kako bi odgovorilo na odobrene zahteve za informacijama izvr?nih ili sudskih organa ili u drugim slu?ajevima kada je to po zakonu neophodno ili dozvoljeno;
? kako bi odgovorilo na vanrednu situaciju; ili u drugim slu?ajevima kako bi za?titilo prava, imovinu, bezbednost ili sigurnost tre?ih lica, posetilaca ovog veb-sajta ili javnosti.

Ovi primaoci se pored zemlje u kojoj su Podaci o li?nosti prvobitno prikupljeni, mogu nalaziti u drugim zemljama, uz napomenu da se Podaci o li?nosti koji se odnose na Vas prenose samo u okviru Evropskog ekonomskog prostora ili u druge zemlje koje je Evropska komisija priznala kao zemlje koje provereno pru?aju odgovaraju?i stepen za?tite podataka o li?nosti.

Samo odre?eni broj pojedinaca u dru?tvu Homepage (npr. pojedinci u odeljenjima za prodaju, podr?ku, pravna pitanja, finansije, IT i ra?unovodstvo, kao i odre?eni rukovodioci sa dodeljenom odgovorno??u) imaju pristup Podacima o li?nosti koji se odnose na Vas i to samo u neophodnoj meri.

3. Koje Podatke o li?nosti dru?tvo Homepage mo?e da prikuplja i obra?uje?

Podaci koje vi dostavite

Prikupljamo Podatke o li?nosti koji se odnose na Vas (tj. bilo koje podatke koji se odnose na Vas kao lica ?iji je identitet utvr?en ili se isti mo?e utvrditi), a kao ?to su Va?e ime i prezime, godine starosti, adresa e-po?te, broj telefona, i sklonosti i interesi prilikom kori??enja ovog veb-sajta, naime kada putem ovog veb-sajta poru?ujete proizvode ili usluge, popunjavate upitnike, obrasce ili ankete koje su objavljene na veb-sajtu, kada komunicirate sa nama ili koristite interaktivne funkcije.

Automatsko prikupljanje podataka

Uz Va?u saglasnost kada je ista obavezna po zakonu, mi i na?i davaoci usluga koji su tre?a lica mo?emo da koristimo razli?ite tehnologije kojima se prikupljaju i dostavljaju podaci o tome kako se veb-sajtu pristupa i kako se isti koristi. Te informacije mogu podrazumevati vrstu Va?eg internet- pregleda?a, operativni sistem, internet provajdera, veb-strane koje ste pregledali, vreme kada ste ih pregledali i trajanje tog pregleda, demografske podatke o vama (kao ?to su Va?e godine starosti, pol, jezik, lokacija i polja interesovanja, kada ih ima) i veb-strane koje ste pregledali pre otvaranja trenutne strane. Ove podatke koristimo kako bismo imali bolji uvid u to kako na?i korisnici reaguju na na? veb-sajt i u skladu sa tim ga doradili i unapredili. Generalno, takvi podaci se ne mogu povezati sa vama li?no, ali i kada mo?emo da ih pove?emo, tretiramo ih kao Podatke o li?nosti koji se odnose na Vas u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

4. Da li dru?tvo Homepage snosi odgovornost za druge veb-sajtove?

Veb-sajt mo?e sadr?ati reference (hiperlink, baner ili dugme) koje vode do drugih sajtova povezanih sa ovim veb-sajtom (odre?enim aspektom ovog veb-sajta). To automatski ne zna?i da je dru?tvo Homepage povezano sa tim drugim sajtovima ili njihovim vlasnicima.

Ti veb-sajtovi nisu pod upravom dru?tva Homepage. Ne snosimo odgovornost za sadr?aj ovih veb-sajtova, proizvode ili usluge koje mogu biti ponu?ene putem tih veb-sajtova ili za bilo koje drugo kori??enje ovih veb-sajtova, niti za obradu podataka i praksu za?tite privatnosti podataka u vezi sa tim veb-sajtovima. Predla?emo vam da pro?itate izjave o za?titi podataka na tim veb-sajtovima ukoliko ih pose?ujete ili tamo ostavljate Podatke o li?nosti.

5. Koje mere za?tite Podataka o li?nosti primenjuje dru?tvo Homepage?

Dru?tvo Homepage primenjuje – i zahteva od svih davaoca usluga i/ili tre?ih lica koja vr?e obradu Podataka o li?nosti u ime i prema instrukcijama dru?tva Homepage da primenjuju – odgovaraju?e tehni?ke i organizacione mere radi za?tite Podataka o li?nosti koji se odnose na Vas od slu?ajnog ili nezakonitog uni?tenja ili slu?ajnog gubitka, zloupotrebe, neovla??enog pristupa, otkrivanja, izmene ili uni?tenja i protiv bilo koje druge nezakonite obrade podataka u skladu sa merodavnim pravom.

Me?utim, treba imati u vidu da nijedan elektronski prenos ili skladi?tenje podataka nije 100% siguran. Zbog toga, uprkos merama bezbednosti koje primenjujemo radi za?tite Podataka o li?nosti koji se odnose na vas, ne mo?emo da vam garantujemo da nikada ne?e do?i do gubitka, zloupotrebe ili izmene podataka.

6. Koja su Va?a prava?

Prema primenljivim Zakonima o za?titi podataka, imate slede?a prava (pod uslovima iz primenljivih Zakona o za?titi podataka): (i) pravo na pristup podacima o li?nosti koji se odnose na vas, a nalaze se kod dru?tva Homepage, (ii) pravo na ispravku, dopunu ili brisanje podatka o li?nosti koji se odnose na vas, (iii) pravo na ograni?avanje prikupljanja, obrade ili kori??enja podataka o li?nosti koji se odnose na Vas od strane dru?tva Homepage, (iv) u odre?enim uslovima, pravo na prigovor na obradu podataka o li?nosti koji se odnose na Vas iz opravdanih razloga (uklju?uju?i pravo na prigovor na obradu podataka o li?nosti u direktne marketin?ke svrhe, a po zahtevu i bez tro?kova), (v) pravo na prenosivost podataka, i (vi) pravo na informacije o identitetu tre?ih lica kojima se prenose podaci o li?nosti koji se odnose na vas. Tako?e imate pravo da podnesete pritu?bu Povereniku za informacije od javnog zna?aja i za?titu podataka o li?nosti.

Napominjemo da nemate obavezu da dajete svoje podatke, ali je u tom slu?aju mogu?a posledica da ne?ete mo?i ga korisite odre?ene funkcionalnosti na?eg veb-sajta, a za koje su vam inicijalno tra?eni podaci.

Ukoliko ?elite da ostvarite svoja prava u skladu sa primenljivim propisima ili vam je potrebno vi?e informacija i imate pitanja koja se odnose na obradu podataka koju vr?i dru?tvo Homepage, molimo Vas da nam se obratite putem datumiranog i potpisanog zahteva uz kopiju Va?e va?e?e li?ne karte ili bilo kojeg drugog va?e?eg identifikacionog dokumenta koje ?ete poslati na gorenavedenu adresu ili putem e-po?te na adrese iz odeljka 9.

7. Da li se ova Politika privatnosti mo?e promeniti?

U skladu sa ograni?enjima merodavnog prava, dru?tvo Homepage mo?e u svakom trenutku i po svom naho?enju doneti odluku da u budu?nosti promeni, izmeni i/ili dopuni celokuopnu ili delove Politike privatnosti u skladu sa zakonom. Svaka izmena ove Politike privatnosti ?e biti objavljena na ovoj strani i o istoj ?ete biti obave?teni putem e-po?te (kada je to u skladu ili neophodno po zakonu i ukoliko imamo Va?u imejl-adresu). Napred ?emo navesti datum poslednje izmene ove Politike privatnosti.

8. Koliko dugo ?uvamo Podatke o li?nosti koji se odnose na vas?

Podaci o li?nosti se ne ?uvaju du?e nego ?to je to neophodno u svrhe iz ove Politike privatnosti, najdu?e do deset godina po isteku Va?eg ugovora sa dru?tvom Homepage (ako ugovora ima), osim ukoliko se po zakonu ne primenjuju du?i ili kra?i periodi ?uvanja.

9. Kome se mo?ete obratiti ukoliko imate pitanja i zahteve?

Ukoliko imate pitanja u vezi sa Politikom privatnosti dru?tva Homepage ili ?elite da ostvarite svoja prava po primenljivom zakonu, molimo Vas da nam se obratite putem e-po?te na office@www.idealclix.com